Vállalkozási alapismeretek portál

Piaci magatartás

Ugrás a Piaci magatartás honlapra –>

A piac alapvető feladata, hogy kapcsolatot teremtsen a fogyasztók és a termelők között, összehangolja a társadalom szükségleteit és a termelést, megteremtse a gazdasági egyensúlyt.

A piac a tényleges és potenciális eladók és vevők, illetve azok cserekap- csolatainak rendszere, melynek legfőbb tényezői: a kereslet, a kínálat, az ár és a jövedelem. A piac olyan eljárás, amelynek révén a vevők és az eladók kölcsönhatásba lépnek egymással, hogy meghatározzák az illető jószág árát és mennyiségét.

bb2A piac alapvető mozgatója a piaci szereplők versenye, amely döntő jelentő-ségű a kereslet és kínálat összehangolódási folyamatában. A piaci szereplők egymással versengve igyekeznek – a kereslet és kínálat adottságait, lehetőségeit kihasználva – saját céljaikat érvényesíteni. A piaci verseny jellege sokféle lehet, melyet döntő módon befolyásol az, hogyan viszonyul egymáshoz a szereplők mérete, hatalma, gazdasági súlya. Ebben a megközelítésben két szélsőséges eset, a tökéletesen versenyző piac és a monopólium piaca között húzódik az átmenetek igen széles sávja, a sokféle valós piac.

Az árak útmutatóként szolgálnak arra nézve, hogy a különböző javakból mennyit termeljenek.

bb6A piacgazdaságokban alapvetően a piac alakítja ki az árakat, (a piaci verseny hatására.), a mikroszféra szereplőinek döntéseit regisztrálva. A modern gazdaságokban azonban gyakran előfordul, hogy a kormányzat különböző okból el kívánja téríteni az árakat, a piac által kialakított arányoktól illetve színvonaltól.

A fizetőképességet a fogyasztók pénzjövedelme és az áruk ára határozza meg, azaz a fogyasztó számára reáljövedelme jelenti a fogyasztási lehetőségek korlátját.
A fogyasztó igényeinek, szükségleteinek kielégíthetőségét jövedelme korlátozza. Egy termék megvásárlásánál azért egyfelől annak hasznosságát, másfelől megszerzésének költségeit, elsősorban árát kell mérlegelni.

Szolgáltatás minden olyan cselekvés vagy teljesítmény, amelyet az egyik fél felajánlhat a másiknak és ami lényegében nem tárgyiasult, és nem eredményez tulajdonjogot semmi fölött. Előállítása vagy kapcsolódik fizikai termékhez, vagy nem.

A közgazdasági szakirodalom általában tercier szektorként emlegeti ezt a gazdasági területet.

A szolgáltatások sajátosságai:
-    megfoghatatlanság,
-    elválaszthatatlanság,
-    ingadozás,
-    romlékonyság.

piac3A fizikai termékek minőségét két fontos tényező befolyásolja: a szabványok, másrészt meg kell felelniük a vásárlók elvárásainak(fizetőképesség, fogyasztási preferenciák, minőségi paraméterek)

A szolgáltatásoknál megkülönböztetünk: tapasztalati minőséget, bizalmi  (funkcionális) minőséget.
A teljes körű minőségirányítás (TQM) különböző diszciplínákkal ötvözött vezetési folyamat, melynek célja: a szervezet minden tevékenységének folyamatos javításával, tökéletesítésével, valamint minden munkatárs minőség iránti teljes elkötelezettségével a vevő teljes mértékű megelégedettségének elérése.

A fogyasztói érdekvédelem azt a célt szolgálja, hogy jogi keretet teremtsen a fogyasztó gazdasági érdekeinek, biztonságának elérése érdekében, és a társadalom minden polgára számára egyenlően biztosítsa a joghoz jutás, az igényérvényesítés lehetőségét.

A marketing piacorientált gondolkodás.
A  m a r k e t i n g m i x, azoknak az eszközöknek az összességét, amelyek a marketing-célok megvalósítását szolgálják.

A marketingmix elemeinek egyik legelterjedtebb csoportosítása az ún. „5P”-koncepció, melyben a termékkel kapcsolatos figyelem a valós igényekhez igazodó, alkalmazkodó használati értékre irányul (beleértve a terméket, termék-csoportot, a márkateremtést, a csomagolás formáját, a szabványosítást stb.).

A piacbefolyásolás elemei:
-    reklám,
-    public relations (közösségkapcsolatok),
-    eladásösztönzés (sales promotion),
-    személyes eladás.

A Piaci magatartás honlapon a fenti témák kerülnek kidolgozásra az alábbi tematikával:

Piaci magatartás